Noi reguli pentru obţinerea permiselor auto! De când intră în vigoare noile măsuri

Candidaţii respinşi la proba practică a examinării pentru obţinerea permisului auto nu vor mai fi nevoiţi să susţină din nou proba teoretică, potrivit unui act normativ publicat, vineri, in Monitorul Oficial.

Dacă vor trece de proba teoretică, aceştia vor putea susţine proba practică de mai multe ori în cazul în care o pică. În prezent, pentru a obţine permisul, cei care sunt respinşi la proba practică trebuie să dea din nou ambele probe.

Candidaţii admişi la proba teoretică vor avea la dispoziţie un an de la data absolvirii cursului de pregătire teoretică şi practică pentru a trece de proba practică, chiar şi din mai multe încercări.

Persoanele care pică proba teoretică vor putea susţine o nouă examinare după cel puţin 15 zile de la respingere, după achitarea unei taxe, mai prevede noul act normativ.

Examinarea pentru obţinerea permisului auto se desfăşoară, conform Ordinului MAI nr. 268/2010, prin susţinerea succesivă a probei teoretice şi a celei practice, în zile diferite.

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 97/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului MAI nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 639 din 21 august şi va intra în vigoare în data de 5 octombrie, potricit avocat.ro.

 

 

In temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite urmatorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3^1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(4) In cazul prevazut la alin. (3) lit. b), examinarea se desfasoara prin sustinerea probei practice in poligon, urmata de sustinerea acesteia pe traseu, in aceeasi zi. Candidatul care a promovat proba practica in poligon si nu se prezinta in aceeasi zi la proba pe traseu este declarat neprezentat, urmand sa fie programat pentru o noua proba practica.”

2. La articolul 6, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins: „(8) In cazul candidatilor care nu indeplinesc conditiile prevazute de actele normative in vigoare la data verificarii dosarului de examen, respectiv la data sustinerii probelor de examen si/sau al caror dosar nu contine documentele prevazute la alin. (2) ori acestea nu mai sunt in termen de valabilitate, lucratorii serviciilor publice comunitare vor consemna pe cererea-tip, sub semnatura, motivul refuzului inregistrarii in aplicatia informatica de examinare sau, dupa caz, al programarii ori sustinerii probei.”

3. La articolul 8, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(7) Programatoarele se listeaza numai in ziua sustinerii probei practice, la inceputul programului de lucru, cu exceptia situatiilor de forta majora sau caz fortuit, pe care seful serviciului public comunitar le consemneaza intr-un registru special constituit. Anexa la testul de examen are continutul prevazut in anexa nr. 3 «Anexa pentru proba practica a examinarii pentru obtinerea permisului de conducere» si se listeaza in doua exemplare. La sustinerea probei practice, ambele exemplare ale anexei se completeaza de catre examinator si se semneaza de catre persoanele prevazute in formular, iar unul dintre exemplare se inmaneaza candidatului.”

4. La articolul 10 alineatul (4), litera c) se modifica si vaavea urmatorul cuprins: „c) drumul:
1. cele mai importante principii privind respectarea distantei de siguranta intre vehicule, distantele de franare si controlul vehiculului in diferite conditii meteorologice si de drum;
2. factori de risc la conducerea vehiculului determinati de conditiile de drum diferite intalnite, in special la schimbarea acestora in functie de conditiile meteorologice si vizibilitatea pe timp de zi sau de noapte;
3. caracteristicile diferitelor tipuri de drum si cerintele legale aferente;
4. securitatea rutiera in tuneluri;”
.

5. La articolul 11 alineatul (6), litera b) se modifica si vaavea urmatorul cuprins: „b) sa foloseasca in sala de examinare inscrisuri ajutatoare, echipamente tehnice de comunicare ori inregistrare audio/video sau orice alte obiecte, cu exceptia celor prevazute la alin. (7);”.

6. La articolul 11, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(9) Este interzisa desfasurarea probei teoretice atunci cand in sala de examinare nu sunt prezenti cel putin doi candidati. In cazul in care nu se poate asigura aceasta cerinta, examinarea candidatului se va desfasura in prezenta a doi lucratori desemnati de seful serviciului, facandu-se mentiuni in acest sens intr-un registru special constituit.”

7. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 12. – (1) Calificativul «admis» la proba teoretica permite sustinerea probei practice in perioada de valabilitate a cursului de pregatire teoretica si practica prevazuta la art. 36 din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru candidatii prevazuti la art. 6 alin. (3), calificativul «admis» la proba teoretica este valabil un an de la data inregistrarii acestora in aplicatia informatica de examinare.
(2) Candidatii declarati «respins» la proba teoretica pot sustine o noua examinare, cu achitarea taxei corespunzatoare, numai dupa o perioada de cel putin 15 zile de la data declararii ca «respins».
(3) Candidatii declarati «respins» la proba practica pot fi programati pentru sustinerea unei noi probe dupa o perioada de cel putin 15 zile, cu achitarea taxei de examinare si prezentarea dovezii care atesta efectuarea a cel putin 6 ore suplimentare de pregatire practica intr-o scoala de conducatori auto autorizata. Modelul dovezii este prevazut in anexa nr. 9.

(4) Candidatii care nu s-au prezentat la proba practica pot solicita programarea pentru o noua proba oricand, dar nu mai tarziu de un an de la absolvirea cursului de pregatire teoretica si practica sau, dupa caz, de la data inregistrarii acestora in aplicatia informatica de examinare.
(5) In cazul depasirii termenului de un an de la data absolvirii cursului de pregatire teoretica si practica, examinarea pentru obtinerea permisului de conducere este conditionata de efectuarea unui nou curs de pregatire.
(6) Prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator candidatilor prevazuti la art. 6 alin. (3).”

8. La articolul 15, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(8) Candidatului nu i se permite sustinerea probei practice daca s-a prezentat fara sa fie echipat cu echipamentul prevazut la alin. (4) lit. a) pct. 1, urmand a fi reprogramat in conditiile prevazute la art. 12 alin. (4).”

9. La articolul 15^3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) In cazul in care proba practica se sustine cu autovehicule cu transmisie automata, pe permisul de conducere obtinut se efectueaza mentiunea corespunzatoare.”

10. La articolul 15^3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins: „(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), mentiunea corespunzatoare examinarii pe un autovehicul cu transmisie automata nu se efectueaza pe permisul de conducere in cazul candidatului care indeplineste urmatoarele conditii:
a) sustine si promoveaza proba practica pentru obtinerea uneia din categoriile C, CE, D sau DE cu autovehicule cu transmisie automata;
b) detine deja un permis obtinut pentru un autovehicul cu transmisie manuala pentru cel putin una dintre categoriile B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E, in conditiile in care examinarea pentru obtinerea acestor categorii s-a efectuat potrivit cerintelor stabilite la art. 16 lit. B.d) pct. 10 sau, dupa caz, la art. 16 lit. C.c) pct. 10.”

11. La articolul 16 litera A, punctul 8 se modifica si vaavea urmatorul cuprins: „8. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferata, statii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborarea pantelor, precum si circulatia in tuneluri;”.

12. La articolul 16 litera B.d), punctul 9 se modifica si vaavea urmatorul cuprins: „9. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferata, statii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborarea pantelor, precum si circulatia in tuneluri;”.

13. La articolul 16 litera C.a), punctul 5 se modifica si vaavea urmatorul cuprins: „5. sa cunoasca si sa urmareasca aparatura de bord, inclusiv aparatura de inregistrare a activitatii conducatorului auto, astfel cum este definita potrivit Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85. Cerinta referitoare la cunoasterea si urmarirea aparaturii de inregistrare a activitatii conducatorului auto nu se aplica solicitantilor unui permis de conducere pentru un vehicul din categoria C1 sau C1E care nu intra in domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85, precum si in cazul celor care solicita permis de conducere pentru categoria «Tr»;”.

14. La articolul 16 litera C.c), punctul 9 se modifica si vaavea urmatorul cuprins: „9. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferata, statii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborarea pantelor, precum si circulatia in tuneluri;”.

15. Mentiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ Prezentul ordin transpune in legislatia nationala prevederile art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (1) lit. a) si e), art. 11 alin. (6), art. 12, ale anexei II la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificata prin pct. II din anexa la Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 321 din 20 noiembrie 2012, prin Directiva 2013/47/UE a Comisiei din 2 octombrie 2013 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 261 din 3 octombrie 2013, si prin pct. 1 din anexa la Directiva 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 194 din 2 iulie 2014.”

16. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III. – (1) Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Prin exceptie de la alin. (1), prevederile art. I pct. 4, 9-12 si 14 intra in vigoare la 31 decembrie 2015.

Art. IV. – Prevederile art. 12 din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezentul ordin, se aplica doar candidatilor care obtin calificativul „admis” la proba teoretica dupa intrarea in vigoare a art. I pct. 7.

Art. V. – Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul ordin, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

*

Prezentul ordin transpune in legislatia nationala prevederile pct. 1 din anexa la Directiva 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 194 din 2 iulie 2014.

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea

Bucuresti, 19 august 2015.
Nr. 97.

 

Comments
folie auto folie auto folie auto folie auto